Declaració InstitucionalDrets laboralsGeneralitatMataróNoticíaSanitatTreball

L’Ajuntament de Mataró aprova per unanimitat una Declaració institucional d’En Comú Podem que exigeix a la Generalitat la construcció urgent del nou sociosanitari i la protecció dels treballadors

La moció reclama a la Generalitat que es comprometi per escrit a tenir operatiu el nou Hospital d’Atenció Intermèdia al primer trimestre de 2027

Mataró, 4 de juny del 2024

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró va aprovar ahir per unanimitat una Declaració institucional que havia presentat En Comú Podem exigint per exigir al Departament de Salut de la Generalitat la construcció urgent del nou sociosanitari i la protecció dels treballadors de l’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena.

A continuació reproduïm el text aprovat:

Amb la inauguració i entrada en funcionament de l’Hospital de Mataró l’any 2000, a la carretera de Cirera, l’any 1999 l’edifici històric de l’Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena va passar a prestar el servei de centre sociosanitari, cobrint únicament les necessitats dels malalts crònics, convalescència i pal·liatius, així com servei ambulatori, de forma provisional.

L’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena acull, fins a dia d’avui, 76 llits, hospitals de dia de psicogeriatria i de rehabilitació, consultes externes de geriatria i d’al·lèrgia, consultes del Centre d’Atenció a la Dependència, amb un equip de professionals format per 157 d’atenció directes, més el personal de seguretat, manteniment, neteja i cuina. Si bé és cert que l’edifici ha rebut algunes inversions directes per part del Consorci Sanitari del Maresme, responsable de l’activitat d’ençà que va assumir la seva gestió el 1999, el deteriorament de les instal·lacions ha anat creixent amb el pas del temps fins a arribar a un punt en què els incompliments en matèria de protecció contra incendis no permet continuar amb la prestació del servei amb total garanties de seguretat pels seus usuaris.

La decisió de traslladar l’activitat d’internament del centre d’atenció intermèdia, presa pel Consorci Sanitari del Maresme amb acord amb l’Institut Català de la Salut i el Departament de Salut, es veu forçada per la suspensió de l’informe d’activitats del departament de Llicències. La deixadesa de les instal·lacions, el mal estat generalitzat de l’equipament, la no priorització ha estat la conseqüència de la manca d’inversió i la provisionalitat permanent per part dels òrgans competents amb el pretext de la nova construcció del nou Hospital d’Atenció Intermèdia són els detonants d’aquesta decisió, que ara patiran famílies, pacients i treballadors.

La ciutat i la comarca reclamen la necessitat de la construcció d’un nou Sociosanitari que s’adeqüi a les característiques del territori, amb ràtios de personals suficients, infraestructures aptes i una ampliació dels llits lògica a la ciutadania a qui presta el servei.

En aquest sentit, el govern de la Generalitat va incomplir dos anys seguits allò signat a l’Acord per a l’Aprovació dels Pressupostos dels anys 2022 i 2023 amb el grup parlamentari d’En Comú Podem, en què es fixava la realització del projecte executiu del nou equipament com un dels punts d’acord que, sens dubte, hagués reduït els terminis per tenir el nou equipament Sociosanitari a la capital del Maresme.

Per tot el que ha estat exposat anteriorment, el Grup Municipal d’En Comú Podem Mataró proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.-   Instar al Departament de Salut a garantir que durant el temps que es mantingui tancat el centre sociosanitari es garantirà la prestació del servei als pacients i familiars amb un criteri de proximitat i que, sempre que sigui possible, no es dedicaran recursos econòmics provinents del Consorci Sanitari del Maresme a centres privats.

SEGON.- Instar al Departament de Salut i al Consorci Sanitari del Maresme a garantir per escrit com i on es prestaran els serveis que fins el moment presta l’antic hospital, i com accediran els pacients i els familiars a aquests.

TERCER.- Instar al Departament de Salut a garantir la continuïtat de la totalitat dels llocs de treball directes i dels indirectes de l’actual equipament i en les mateixes condicions.

QUART.- Instar al Departament de Salut i a l’Institut Català de la Salut a garantir per escrit el compliment dels terminis fixats per a la construcció del nou Hospital d’Atenció Intermèdia al solar ja cedit per part de l’Ajuntament de Mataró i a la seva inauguració al primer trimestre de 2027.

CINQUÈ.- Instar al Departament de Salut i al Consorci Sanitari del Maresme a vetllar per la seguretat i la protecció de tots els treballadors i usuaris que continuaran la seva activitat laboral o d’internament fins al trasllat definitiu.

SISÈ.- Instar al Departament de Salut i al Consorci Sanitari del Maresme a posar en marxa una taula de seguiment dels acords proposats conformada per les diferents administracions afectades: Generalitat, Consorci Sanitari del Maresme, Ajuntament de Mataró, representants sindicals dels treballadors del centre i Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró i Maresme.

SETÈ.- Notificar els presents acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris, a l’Institut Català de la Salut, al Consorci Sanitari del Maresme, a la Fundació Hospital, a l’Associació de Facultatius Jubilats del CSDM, a la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública i als sindicats de CCOO i CATAC.

Back to top button