Canvi climàticEnergiaMaresmeMedi AmbientNoticíaTransició energètica

En Comú Podem denuncia que l’empresa responsable del sanejament i tractament d’aigües residuals del Maresme paga quatre vegades més del preu de mercat per l’energia elèctrica

Mataró, 14 de maig del 2024

El tractament i sanejament de les aigües residuals és una competència del Consell Comarcal del Maresme. Una part important del cost de la prestació d’aquest servei està relacionada amb el cost de l’energia elèctrica.

El passat dia 16 d’abril de 2024 el Ple va aprovar els preus unitaris per a la prestació del servei de sanejament per a l’exercici de 2024 i va donar trasllat a l’Agència Catalana de l’Aigua pel seu coneixement i als efectes oportuns.

El grup comarcal d’En Comú Podem, que ja va votar en contra al Ple, va presentar la setmana passada un recurs contra l’aprovació dels preus del Sistema de Sanejament. La tasca de fiscalització que està fent el nostre grup ens ha permès detectar sobrecostos inacceptables per part de SIMMAR, SL, l’empresa titular del servei. Els preus que l’empresa paga al proveïdor no guarda relació amb el preu real de l’energia en el mercat.

En ser conscients d’aquesta possibilitat, vam demanar mitjançant instància enregistrada, entre altres coses, còpia del contracte de subministrament elèctric i només hem rebut un contracte del subministrament a l’empresa AGBAR que té la concessió d’abastament d’aigua en alta al nord de la comarca i còpia d’un concurs pel subministrament d’energia a totes les concessions d’AGBAR a Espanya. Tanmateix, en el pressupost de cada unitat de producció s’identifiquen, a manca de disposar d’aquests contractes, tres preus d’energia elèctrica i, fent un estudi comparatiu de l’evolució dels preus de l’energia mes a mes des de gener de 2023 a abril de 2024, comparant els preus mitjans del mercat elèctric i els preus que han servit de base a l’elaboració dels preus unitaris de l’acord objecte de recurs per a 2024 i que deriven del contracte que ara com ara s’aplica a SIMMAR, SL, es descobreix que els preus dels contractes de subministrament elèctric han estat tots els mesos per sota dels preus mitjans del mercat i que les diferencies, fins i tot, s’han eixamplat amb el transcurs del temps, sense que SIMMAR, SL hagi fet cap adaptació als preus de mercat.

La nostra estimació és que, entre gener i desembre de 2023 la companyia hauria pogut pagar uns 2.519.781,5 euros extres per no haver adaptat els contractes de compra d’energia als preus del mercat. A més, els Preus Mitjans mensuals de mercat dels primers mesos de 2024 són extremadament baixos en comparació amb els preus dels contractes que se’ns proposen a l’expedient.

La no aplicació o la manca de clàusules de revisió per adaptar els preus, tant en el cas de SIMMAR, SL., com en la Concessió de Subministrament en Alta d’aigua al Maresme Nord, que té de titular a AGBAR (on es dona el mateix cas) així com l’absència de supervisió del Consell Comarcal del Maresme, està permetent als socis privats establir uns preus desorbitats i inacceptables i que no s’adeqüen als preus reals del mercat, cosa que està produint un sobrecost al pressupost de l’administració que, en darrer terme, està pagant la ciutadania del Maresme.

Per això, a falta que ens facin arribar els contractes, el grup d’En Comú Podem ha demanat al Ple del Consell Comarcal del Maresme:

1. Rebutjar la proposta de preus unitaris per a la Prestació del Servei de Sanejament a l’àmbit del Sistema de Sanejament del Consell Comarcal del Maresme per l’exercici 2024 aprovat en Ple del CCM del dia 16 d’abril de 2024.

2. Instar a SIMMAR, SL. a adoptar les mesures necessàries per a aconseguir preus de compra d’energia en línia amb els de mercat per a la prestació del servei en 2024.

3. Elaborar i presentar a aprovació un nou pressupost per a la Prestació del Servei de Sanejament a l’àmbit del Sistema de Sanejament del Consell Comarcal del Maresme per l’exercici 2024 que contempli els nous preus.

4. Informar a l’Agència Catalana de l’Aigua del nou pressupost elaborat d’acord amb els preus de mercat de l’energia.

5. Demanar al Govern del Consell Comarcal del Maresme la presentació al Ple d’un informe sobre l’aplicació dels contractes de l’energia elèctrica en l’empresa SIMMAR, SL. i en la concessió de subministrament d’aigua en alta que té AGBAR com a titular entre els dies 1 de gener de 2023 i 31 d’abril de 2024, avaluant possibles sobrecostos i la possible no aplicació de clàusules de revisió de preus establertes en els contractes.

En Comú Podem refermem el nostre compromís amb la transparència política i la lluita contra el negoci d’un bé públic i comú com és l’aigua.

Back to top button