Declaració InstitucionalNota de PremsaSanitat

Declaració Institucional per un nou Pacte Nacional per la salut pública a Catalunya

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’EN COMÚ PODEM MATARÓ INSTANT AL PARLAMENT DE CATALUNYA A IMPULSAR I APROVAR EL NOU PACTE NACIONAL PER LA SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA

L’OMS va declarar la Covid-19 com una pandèmia l’11 de març del 2020. En aquell moment el nostre sistema de salut estava afeblit per anys d’unes polítiques privatitzadores, retallant els recursos públics, degradant les condicions de feina dels treballadors i treballadores, i fent una aposta per un sistema mixt i segregador.

Aquesta pandèmia de la COVID-19 ha mostrat les debilitats del sistema sanitari públic català i reobre el debat sobre la urgència per revertir les retallades que s’han evidenciat amb major cruesa. Els i les professionals sanitaris i sociosanitaris del sector públic en un context d’extraordinària dificultat i en moltes ocasions sense l’acompanyament del Departament de Salut, han destinat el bo i millor de totes i tots ells per atendre en les millors condicions a la nostra ciutadania, salvant vides i posant-ne en perill les seves. Fet que mereix un agraïment immens als i les professionals de la sanitat en general pel seu alt grau de compromís, dedicació i valentia en aquests moments excepcionals que ens toca viure. En definitiva, un sistema que ha estat tan elogiat com retallat per part del govern de la Generalitat.

L’esforç dels professionals ha arribat al seu límit. Aquesta situació es constata per les darreres vagues dels MIR i per les diferents manifestacions ciutadanes, socials i dels propis professionals sanitaris en forma de concentracions davant els centres de treball o el posicionament del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i la Societat Catalana de Gestió Sanitària al qual s’hi han adherit altres institucions i entitats del sector de la salut. El diagnòstic dels diferents actors i que fem nostre és la necessitat d’impulsar un nou pacte per la sanitat, augmentant els recursos econòmics al sistema sanitari públic, la millora de les infraestructures sanitàries i millorar les condicions i els recursos per als i les professionals de la salut entre altres mesures amb l’objectiu de millorar el sistema públic de salut.

El passat 14 de juliol el Govern català va aprovar la creació d’un Comitè d’experts per a la transformació del sistema públic de salut i la Comissió interdepartamental de l’Agenda de transformació del sistema públic de salut amb l’objectiu de reforçar el sistema nacional de salut i garantir el caràcter universal, equitatiu, la sostenibilitat i la capacitat de resposta davant emergències com la pandèmia de la Covid-19, i que estava format per persones de reconegut prestigi en l’àmbit del sistema sanitari, de l’economia de la salut i de l’administració pública. Les principals funcions d’aquest Comitè eren, per un costat, l’elaboració d’un document sobre les actuacions de reforma del sistema sanitari que puguin ser incorporades a les polítiques sanitàries. Posteriorment, s’elaborarà l’Agenda de transformació del sistema públic de salut d’acord amb el document del Comitè d’experts.

Uns dies abans, concretament el dia 9 de juliol, el Parlament va aprovar amb un alt grau de consens la Moció 175/XII del Parlament de Catalunya, sobre les prioritats polítiques del Departament de Salut i les reformes necessàries del sistema sanitari, una moció del grup parlamentari Catalunya en Comú Podem que va assolir un alt grau de consens i que incloïa demandes que trobem a tots els Decàlegs d’experts presentats fins ara, com el reforç de l’atenció primària, la salut pública i la salut mental; fixar una inversió per a la sanitat del 7% del producte interior brut; revisar el model i la governança del sistema sanitari, la coordinació i la integració dels sistemes social i sanitari o avançar en la transparència i la governança participativa, amb més participació dels equips professionals i dels ciutadans en la planificació i en les decisions de gestió, especialment en l’atenció primària i comunitària, desplegant els consells territorials de salut i millorant la coordinació amb el món local.

Darrerament han estat diversos els col·lectius que han fet propostes en relació als canvis que s’han de realitzar en el nostre Sistema Sanitari aprofitant la circumstància excepcional de la Covid-19. Tenim el Decàleg per la reforma del Sistema de salut de Catalunya al que donen suport els Col·legis professionals d’infermeres i metges i la Societat Catalana de Gestió Sanitària; el Decàleg per un Sistema Nacional de Salut de Catalunya de la FOCAP; el Nou model d’atenció de llarga durada i residencial de la Societat Catalana de Geriatria, la Federació de Gent Gran de Catalunya i la Fundació Social i finalment les Propostes de millora del Sistema Públic de Salut resultat del debat d’un Grup de 22 professionals de la Salut (presentada la primera part el 14 octubre 2019). Així doncs, i sense desmerèixer la expertesa i el coneixement dels participants al Comitè, sembla que experts de diferents àmbits han fet reflexions i han aportat propostes per al redisseny del sistema.

Adjudicar als experts una pàtina d’asèpsia ideològica parlant d’experts independents, a banda de fals, és un intent de fer veure les seves propostes com a merament tècniques i per tant objectives i no qüestionables. Plantejar la transformació del sistema com una tasca automàtica a partir del document que aquests experts elaborin, sense que sigui fruit del debat i del pacte en el marc del Parlament és absolutament inacceptable.

Atès que considerem que la salut ha d’estar present en totes les polítiques i que avui l’emergència climàtica, la crisi social i econòmica que patim també afecta la nostra salut, fem nostres les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut per tal de reorientar el sistema sanitari cap a la promoció de salut, la salut comunitària, la prevenció, la lluita contra la desigualtat i la promoció de les polítiques públiques saludables.

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 d’octubre de 2020 una proposta de resolució on s’instava a la creació d’un Pacte Nacional per la Salut Pública a Catalunya, amb la participació de les administracions públiques catalanes, les professionals del sector sanitari, els grups parlamentaris, els agents socials i les entitats de defensa de la salut pública amb l’objectiu de dignificar la sanitat pública a Catalunya.

En virtut d’aquestes consideracions, el grup municipal d’En Comú Podem Mataró proposa a la junta de Portaveus l’adopció dels següents

ACORDS

  1. Donar suport a la Resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el 9 d’octubre de 2020 per a la creació d’un Pacte Nacional per la Salut Pública a Catalunya.
  2. Instar el Parlament de Catalunya a impulsar el nou Pacte Nacional per la salut de Catalunya amb la participació de les administracions públiques catalanes, els professionals del sector sanitari, els grups parlamentaris, els ens locals, els agents socials i les entitats de defensa de la sanitat pública.
  3. Instar al Parlament de Catalunya a augmentar el pressupost del Departament de Salut al 7% del PIB català.
  4. Instar al Departament de Salut a reforçar l’atenció primària i comunitària amb l’objectiu de transformar-la en l’epicentre de l’acció sanitària a Catalunya, alhora que a dignificar la professió de les cuidadores i els cuidadors.
  5. Instar al Departament de Salut a revertir les últimes privatitzacions realitzades en el sistema sanitari públic, garantint un control públic i efectiu de tots els serveis sanitaris tots efectuant una auditoria pública independent per tal de revisar les aportacions efectuades al sistema sanitari privat amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i, si es donés el cas, procedir al tràmit corresponent per efectuar-se el retorn dels imports liquidats amb escreix.
  6. Instar el Departament de Salut a la reobertura immediata de tots els CAPs i CUAPs de Catalunya amb la dotació de professionals necessaris, capacitat d’organització i recursos per al retorn de l’activitat d’atenció presencial, com a baula estratègica d’un país en les seves polítiques de salut, prevenció comunitària i de coordinació amb altres àmbits assistencials.
  7. Donar trasllat dels acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, a la Societat Catalana de Gestió Sanitària, al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, a CCOO, UGT, el Sindicat de Metges de Catalunya, el Sindicat d’Infermeria (SATSE), Dempeus per la Salut Pública i a les entitats municipalistes de Catalunya.

Back to top button