Una fiscalitat socialment justa i equitativa

Els impostos, les taxes i els preus públics són l’instrument que tenim per garantir el benestar, la qualitat de vida i els drets per a tothom. Hem d’avançar cap una fiscalitat que ens acosti als models dels països del nord d’Europa i que ens permeti assolir uns nivells de desenvolupament de l’Estat de Benestar similars. L’objectiu general d’una fiscalitat progressiva és el de poder disposar de suficients recursos per fer polítiques redistributives en els ingressos i en la despesa; garantir la prestació dels serveis municipals bàsics a uns nivells adequats; continuar donant resposta a les necessitats bàsiques de les persones i disposar d’un marge addicional per poder atendre les polítiques públiques relacionades amb els àmbits d’actuació que es determinin en el procés d’elaboració del pressupost. És tracta, en definitiva, que pagui més qui més té.

L’objectiu general d’una fiscalitat progressiva i sostenible ambientalment és el de poder disposar de suficients recursos per fer polítiques redistributives en els ingressos i en la despesa; garantir la prestació dels serveis municipals bàsics a uns nivells adequats; continuar donant resposta a les necessitats bàsiques de les persones i disposar d’un marge addicional per poder atendre les polítiques públiques relacionades amb els àmbits d’actuació que es determinin en el procés d’elaboració del pressupost.

Les bonificacions, les subvencions i les exempcions en els impostos així com en els preus públics i taxes de les ordenances fiscals, posen la política fiscal de la ciutat al servei de la protecció dels béns comuns.

Per complir amb aquest objectiu:
 • Garantirem la suficiència de recursos fiscals per poder finançar els serveis municipals, actualitzant els tributs locals de forma moderada però suficient, i lluitant per un nou model de finançament local més just.
 • Realitzarem un informe anual d’impacte de gènere de les Ordenances Fiscals.
 • Impulsarem la lluita municipal contra el frau en la fiscalitat municipal, amb els recursos humans necessaris i efectuant les inspeccions especialment de l’IAE i la taxa de les empreses subministradores de gas, electricitat, telefonia, etc. (taxa coneguda com la de l’1,5%)
 • Aplicarem la Tarifació Social, que vol dir progressivitat en qualsevol contribució ciutadana al finançament d’un servei públic municipal.
 • Establirem un Reglament d’ajuts econòmics, subvencions de caràcter compensatori, que garanteixi que tothom pugui fer front a les seves obligacions tributàries vers l’Ajuntament.
 • Vetllarem i farem seguiment pel compliment del contracte i el compte d’explotació dels serveis prestats per concessions.
 • Demanarem el retorn de l’IVA pagat pels ens locals en les seves inversions. Pel que fa als diferents àmbits i sectors afectats, per tal d’avançar en una fiscalitat que incideixi en la millora de la sostenibilitat, lluiti contra el canvi climàtic, afavoreixi l’ocupació i sigui socialment justaproposarem, entre d’altres, les següents mesures en els diferents tributs locals: Impost de béns immobles, IBI
 • Subvencionarem fins el 100% de l’impost de béns immobles (I B I ) a aquells propietaris que reformin habitatges buits i els cedeixin a la Borsa de lloguer, així com a la resta de programes que des de l’Ajuntament s’iniciïn per a la mobilització d’habitatges destinats a ús social.
 • Aplicarem un recàrrec a l’impost de béns immobles (IBI) d’ús residencial als immobles que després d’una execució hipotecària es trobin desocupats permanentment (tant bon punt entri en vigor la llei que ho permet).
 • Subvencionarem fins el 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles (IBI) per a les persones vídues de 65 anys o més propietàries o llogateres, amb una renda bruta inferior a 1,5 vegades el IRSC.
 • Facilitarem que les famílies nombroses demanin una sola vegada la bonificació de l’IBI per tota la vigència del carnet i que no l’hagin de demanar cada any.Impost sobre Activitats Econòmiques, IAE
 • Bonificarem l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) fins el 60% durant 5 anys per increment de llocs de treball de contracte indefinit en percentatge equivalent a l’increment de plantilla.
 • Bonificarem la quota de l’impost durant un període limitat per l’assoliment d’objectius mediambientals com ara: ús d’energies renovables, producció d’energia…
 • Bonificarem fins un 60% de la quota de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) a les empreses que utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració.
 • Bonificarem fins el 60% l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) per aplicació de mesures ambientals o accessibilitat per mobilitat reduïda.
 • Bonificarem el 10% de la quota corresponent a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) per a les empreses que estableixen un Pla de Transport i Mobilitat per als seus treballadors.
 • Bonificarem l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) fins el 100% per inici d’activitat empresarial durant els 2 primers anys que es desenvolupi l’activitat. Un cop ja s’hagi gaudit d’aquesta exempció es podrà bonificar el 25% l’any següent.
 • Bonificarem l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) fins el 50% els primers 2 anys d’inici d’activitat per autoocupació i autònoms. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, ICIO
 • Establirem subvencions municipals en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i la Taxa per Llicències Urbanístiques per a aquelles comunitats de propietaris que no disposin d’ascensor col·lectiu i acordin posar-ne, així com les obres destinades a millores en l’accessibilitat, especialment en els edificis més antics.
 • Bonificarem fins el 75% en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per als comerços que tinguin una superfície màxima de 150 m2 i que iniciïn activitat o siguin canvi d’ubicació, sempre que mantingui els contractes laborals anterior al canvi.
 • Aplicarem un conjunt de bonificacions fiscals l’IBI, l’ICIO, l’IVTM, entre d’altres, juntament amb mesures d’incentiu en forma d’ajuts, fins a 1.000€, per a la instal·lació de plaques solars.
 • Taxes
 • Implementarem noves tecnologies per tendir cap a la individualització dels costos en la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i d’altres residus urbans.
 • Incrementarem les bonificacions de taxes per utilitzacions de la deixalleria.
 • Subvencionarem, de la taxa corresponent, tant en el comerç fix com en les parades de mercat no sedentari, per la venda de producte de proximitat i de producte ecològic.
Botón volver arriba
Cerrar