Participació ciutadana i radicalitat democràtica

En Comú Podem Mataró és la suma d’organitzacions hereves de les lluites socials d’aquest país, noves organitzacions, persones sorgides dels moviments del 15M i de les diferents mobilitzacions, que han fet un pas endavant per canviar les formes de fer política. La democràcia és una manera de redistribuir el poder per tal que la ciutadania hi pugui intervenir més i més sovint, de manera clara i directa, plantejant els temes dels quals vol parlar i amb capacitat d’influir en la decisió.

Retornarem el protagonisme de les polítiques públiques a la ciutadania i als seus representants a les institucions. Per fer-ho possible és necessari restablir una nova relació entre la ciutadania i els seus representants, basada en el compromís i la participació. A més, apostem per una ciutadania activa, implicada, protagonista de la política.

Per tot això:
  • Elaborarem un Pla Municipal de participació que redueixi les tradicionals desigualtats en la participació d’alguns col·lectius i que afavoreixin noves formes de participació.
  • Impulsarem la celebració de consultes populars.
  • Farem que els principals plans i programes de ciutat s’elaborin amb processos de participació ciutadana.
  • Fomentarem les audiències públiques i la participació directa en els plens.
  • Reformarem els òrgans estables de participació (com els consells informatius/consultius) per tal de garantir-ne la seva independència, la representativitat social i la seva vinculació a la presa de decisions públiques.
  • Crearem el Consell de la Comunicació Local com a òrgan consultiu i assessor que vetllarà per la imparcialitat i la pluralitat dels mitjans de comunicació públics locals, així com de la qualitat dels continguts.
  • Fomentarem la participació ciutadana sobre temes d’urbanisme i política territorial.
  • Fomentarem les associacions i l’associacionismei la seva participació en la gestió de serveis i en l’elaboració de polítiques.
  • Replantejarem les vies de participació ciutadana existents per al disseny de Les Santes i altres festes populars de la ciutat, per a la seva redefinició.
Botón volver arriba
Cerrar