Feminismes, igualtat i LGTBI+

Els municipis han construït les bases per a una societat igualitària. La formulació de les polítiques d’equitat de gènere van ser impulsades des dels primers ajuntaments democràtics, especialment gràcies a les dones que van participar en la política municipal. És un compromís que expressem en la implementació d’unes polítiques públiques que obeeixen al principi d’equitat, per construir una societat més justa i democràtica, i es fonamenten en els valors feministes com a opció ideològica. La justícia de gènere i LGTBI+ ha de ser una prioritat transversal del conjunt de les polítiques públiques. Per aconseguir aquesta transversalitat és imprescindible que l’estructura organitzativa de les polítiques de gènere sigui reforçada i, més enllà de gestionar determinats serveis específics, sigui un àmbit efectiu de dinamització, seguiment i suport al conjunt dels departaments. Es tracta d’incorporar la perspectiva de gènere formant el personal de l’Ajuntament de Mataró, establint referents en totes les àrees; avaluar sistemàticament l’impacte de gènere de les intervencions; fer pressupostos feministes; adaptar els sistemes d’informació, incloent-hi clàusules d’igualtat en contractes, convenis i subvencions, entre altres mesures, i fer seguiment i establir mecanismes de sanció en cas d’incompliment. Per tot això, des de l’Ajuntament de Mataró:
 • Elaborarem un Pla estratègic d’actuació integral per a la justícia de gènere, establint les línies i prioritats que es promouran a partir d’una metodologia participativa amb col·lectius feministes i ciutadania.
 • Elaborarem un Pla de xoc contra la precarietat laboral de les dones i contra l’atur femení. La pobresa té cara de dona. Per aquest motiu es tindrà en compte la perspectiva de gènere en qualsevol acció per a l’equitat i la justícia social.
 • Crearem una regidoria de feminisme i LGTBI+, que depengui directament d’Alcaldia, des de la qual es garantirà la transversalitat a totes les regidories de l’Ajuntament, organismes i empreses dependents. Cal situar aquestes polítiques a l’Alcaldia per tal que tinguin suficient suport polític, una visió general de les actuacions municipals i la capacitat per coordinar el treball intersectorial i transversal.
 • Impulsarem l’elaboració d’una auditoria amb perspectiva de gènere a tota l’estructura municipal, incloses les externalitzacions i altres empreses proveïdores. També fomentarem l’ús d’indicadors per a una presa de decisions més responsable.
 • Incorporarem clàusules socials que promoguin l’equitat de gènere en les contractacions públiques i vetllarem per l’equiparació salarial i salaris dignes en sectors feminitzats. Eventualment, estudiarem la municipalització de les concessions més feminitzades si s’hi detecta precarietat. Fomentarem que la contractació i les concessions de l’Ajuntament garanteixin la no-discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere i promoguin l’ocupació de les persones amb més dificultats del col·lectiu LGBTI+, així com l’ocupació de dones que sofreixin discriminació per qüestions racistes i/o religioses.
 • Elaborarem un pla estratègic d’actuació integral local per a la justícia de gènere actualitzat i amb propostes transformadores. Establirem les línies i prioritats que es promouran a partir d’una metodologia participativa amb col·lectius feministes i ciutadania, que realitzi una diagnosi, situï les línies estratègiques i mesures, les implementi i coordini, i es realitzi una avaluació continuada. Ens basarem en línies estratègiques per a la prevenció primària (visibilització i comunicació; informació i treball en xarxa; conscienciació i implicació); línies estratègiques per eixos d’intervenció (educació/coeducació, salut, serveis socials, urbanisme i transport, seguretat i justícia laboral, esport, oci i cultura) i línies estratègiques transversals (formació a professionals, investigació i avaluació continuada).
 • Revisarem la situació laboral del personal de l’Administració local per tal de garantir la igualtat d’oportunitats, revertir situacions de bretxa laboral dona-home, eliminar la precarietat sobre els models de contractació, revisar les polítiques de conciliació i els abusos en les jornades laborals flexibles, i enfortir les polítiques per evitar l’assetjament sexual.
 • Oferirem formació sobre perspectiva de gènere i diversitat LGTBI+ al personal municipal i al personal d’empreses o entitats que realitzen tasques per a l’Ajuntament, amb mesures de seguiment de l’impacte d’aquesta formació.
 • Reconeixerem les empreses que apliquin mesures per a la igualtat salarial entre homes i dones, eliminant la precarietat sobre els models de contractació, revisant els drets de conciliació i els abusos en les jornades laborals flexibles; lluitant contra la segregació horitzontal i vertical, contra l’abús i l’explotació laboral en sectors d’alta feminització, com per exemple el de la neteja i contra l’assetjament sexual en el treball, amb mesures efectives i portades a la pràctica.
 • Fomentarem les polítiques de formació i els itineraris formatius a dones en tots els sectors, garantirem les condicions laborals i els salaris dignes a totes aquelles persones que treballen directament o indirectament en el sector públic municipal.
 • Impulsarem polítiques actives d’ocupació per a dones, amb especial interès en el potenciació de nous sectors emergents d’ocupació i l’economia verda. I concretament en relació al col·lectiu LGTBI+.
 • Impulsarem el Pla Local LGTBI+ per fomentar i integrar les diferents actuacions que realitzi l’Ajuntament, donant un sentit transversal a aquestes polítiques.
 • Ens personarem jurídicament com a Ajuntament en els processos legals contra persones físiques i jurídiques que puguin atemptar en contra dels drets individuals i col·lectius de les persones per raó de la seva orientació sexual o identitat de gènere.
 • Reforçarem les accions de formació als instituts de secundària per afavorir la normalització del col·lectiu LGTBI+ entre els i les adolescents.
 • Elaborarem un protocol d’identificació, atenció i gestió de l’assetjament per motiu d’orientació sexual o identitat de gènere.
 • Desenvoluparem mesures específiques de foment de la prevenció d’Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) adreçades als sectors del col·lectiu LGTBI+.
 • Donarem suport a les entitats que treballin per la igualtat de les dones i els drets del col·lectiu LGTBI+.
 • Potenciarem la presència de publicacions dirigides al públic d’aquest col·lectiu a les biblioteques de Mataró.
 • Fomentarem el Servei d’Atenció Integral (SAI) com un centre de Recursos LGTBI+ que doni serveis especialitzats d’atenció directa al col·lectiu i que centralitzi les tasques d’informació, assessorament i generació de recursos.
 • Elaborarem programes de promoció de l’autoestima i l’autoreconeixement dels adolescents homosexuals i transsexuals.
 • Lluitarem contra la serofòbia. Fomentarem la inserció laboral de les persones que viuen amb el VIH i protegirem els grups de persones més vulnerables amb suport material i programes psicosocials.
 • Impulsarem mesures per garantir que no siguin vulnerats els drets laborals de les persones trans i el seu accés al mercat de treball.
Botón volver arriba
Cerrar