Mataró, ciutat verda i sostenible

La comunitat científica ens ho ha dit ben clar: o reduïm dràsticament les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle de manera immediata o entrarem en una trajectòria de no retorn i els efectes del canvi climàtic seran greus i irreversibles. De cap manera podem romandre de braços plegats davant aquesta advertència que ja és aquí. Els efectes del canvi climàtic són molt evidents i des de Mataró podem contribuir a apaivagar aquests efectes perniciosos.

El primer que podem fer és comprometre’ns a impulsar una transició energètica amb els canvis estructurals necessaris, a mig/llarg termini des d’un sistema energètic dominat per l’energia d’origen fòssil, cap a un sistema que utilitzi majoritàriament fonts d’energia netes i renovables.

A Mataró ja es contempla una sèrie de beneficis fiscals en les ordenances. Tanmateix, sens dubte és una assignatura que necessita més dedicació i esforç municipal per tal que esdevingui un vertader motor de canvi vers un consum energètic sostenible.

Hem contribuït a la millora del medi ambient presentant propostes concretes: que l’Ajuntament de Mataró contracti els seus serveis energètics amb comercialitzadores cooperatives d’energia verda, o que aposti per models energètics 100% renovables.

Aquesta reestructuració ha de canviar significativament els patrons de generació i consum d’energia, i promoure el desenvolupament sostenible sobre bases d’equitat i justícia social. Tot plegat, amb l’objectiu d’aconseguir un model econòmic i energètic no dependent dels combustibles fòssils ni nuclears el 2050.

Atès que l’energia és un bé indispensable en totes les activitats quotidianes i que permet una vida digna, ha de ser un bé comú. La seva manca provoca drames, perquè la pobresa energètica mata físicament i socialment. És per això que des d’En Comú Podem Mataró apostem fermament per protegir a tots els ciutadans enfront de la pobresa energètica i impedir-ne l’exclusió social.

La transició energètica abasta aspectes tecnològics, socials, culturals, econòmics i ambientals, incloent-hi un paper més actiu de la ciutadania. El món local té un paper rellevant en aspectes clau per a la transició energètica: l’accés a l’energia (la generació d’energia a escala local, compra i subministrament); l’estalvi mitjançant la gestió de la demanda i l’eficiència energètica; la possibilitat de poder incidir en el coneixement, la conscienciació i l’extensió de la cultura energètica de la seva població.

 1. Energia
  • Crearem una comercialitzadora municipal d’energia d’origen renovable.
  • Crearem l’Oficina Municipal de l’Energiacom a recurs de la ciutat orientat a l’assessorament i acompanyament de la ciutadania i empreses, en la promoció de la democratització en l’accés, ús eficient i producció d’energia.
  • Promourem el nou Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia i donarem suport a l’aplicació dels nous objectius generals pel Clima i l’Energia a l’escenari 2030, amb la reducció de les emissions de CO2 del 40% com a mínim, mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia renovables.
  • Elaborarem el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàticque avaluï els riscos i la vulnerabilitat del municipi, analitzi l’evolució d’aquests riscos potencials i augmenti la resiliència mitjançant la capacitat d’adaptació.
  • Incorporarem com a criteri de compra pública d’energia la condició de procedència renovable de l’energia subministrada, alhora que es garanteixi la qualitat i la fiabilitat del servei, a preus adequats.
  • Elaborarem un Pla de Rehabilitació Energètica d’Edificis i Habitatges, prioritzant l’accessibilitat i l’eficiència energètica amb aprofitament d’energia renovable.
  • Continuarem reclamant des del municipi la implantació d’un calendari de tancament de les centrals nuclears que tenen quaranta anys, garantint el subministrament energètic amb fonts renovables, preveient la solució a l’emmagatzematge i la gestió dels residus.
  • Democratitzarem el model energètic local mitjançant la promoció de comunitats energètiques ciutadanes i la innovació social per accelerar la participació de la societat civil en la transició energètica. Crearem l’oficina local de transició energètica.
  • Establirem taxes per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.
  • Facilitarem els projectes de generació d’energia destinada a l’autoconsum i establirem un sistema d’ordenances municipals que incloguin canvis urbanístics i bonificacions fiscals per a la generalització d’aquestes instal·lacions en l’àmbit privat (tant d’habitatges com de teixit productiu), reduint així l’índex de dependència energètica exterior municipal.
  • Garantirem una transició ecològica justa a través de punts d’assessorament per la reducció del consum domèstic, amb especial atenció a garantir la protecció necessària de les persones en situació de vulnerabilitat, perquè els drets, proteccions i descomptes reconeguts en la normativa vigent siguin efectius.
  • Demanarem a la Generalitat que activi el fons econòmic previst en la Llei del Canvi Climàtic i que es destini amb caràcter finalista a les polítiques energètiques i ’adaptació/mitigació del canvi climàtic, transferint els recursos necessaris per a la seva implementació.
  • Generalitzarem les certificacions energètiques dels edificis públics i els plans de millora associats.
  • Augmentarem la superfície de plaques solars fotovoltaiques en els espais i edificis públics.
  • Estudiarem la creació d’una central de biomassa per aprofitar els recursos forestals.
  • Impulsarem programes d’educació ambiental a les escoles i per els/les ciutadans/nes.
  • Abordarem la recuperació de la titularitat pública de Mataró Energia Sostenible, que desenvolupa la xarxa de distribució de calor i fred, aprofitant l’escalfor residual d’infraestructures ambientals.
  • Destinarem recursos econòmics i humans per garantir el subministrament elèctric bàsic per tal d’erradicar la pobresa energètica com ara la Taula contra la pobresa energètica.
  • Formarem a persones assessores en l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables que puguin actuar com agents socials de suport a la ciutadania o col·lectius sensibles en els temes ambientals.
  Pel que fa a la contaminació electromagnètica, existeix una preocupació creixent per l’emissió d’ones de les diferents infraestructures que conviuen amb nosaltres: telefonia, línies elèctriques i d’altres que requereix polítiques de planificació i seguiment de les principals fonts generadores. I en aquest sentit:
  • Adoptarem totes les mesures possibles per a reduir l’exposició als camps electromagnètics i especialment a adoptar les recomanacions que l’Assemblea Parlamentària fa als Estats membres del Consell d’Europa, Resolució 1815 de 27 maig 2011 (Perills potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes en el medi ambient).
  • Ens adherirem al sistema d’energies renovables anomenat “GreenChoice” que aposta per sistemes de calefacció solar en els nous edificis i així aprofitar-ne el 40% per escalfar aigua.
  • Implementarem el programa gratuït “Hotmaps” que ajudi a una planificació del sector energètic a la nostra ciutat.
 2. L’aigua com a bé comú
 3. L’aigua és un bé comú indispensable per a la vida i, l’accés a l’aigua de qualitat és un dret humà reconegut per les Nacions Unides. Com a actuacions que fàcilment es poden dur a terme, tindrem en compte: les campanyes adreçades a conscienciar la població de la necessitat de l’estalvi en el consum d’aigua; la construcció d’instal·lacions que serveixin per aprofitar les aigües pluvials i grises i l’establiment de normes urbanístiques que assegurin tipologies constructives que evitin l’extensió de jardins particulars. En tot cas, obligarem a fer aquests jardins amb espècies autòctones que necessitin el mínim consum d’aigua.

  • Impulsarem la creació del T U B B L A U per promoure la reutilització d’aigua regenerada des de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Mataró (EDAR) i distribuir-la per donar resposta a les necessitats del sector agroalimentari a les Cinc Sènies.
  • Garantirem l’accés universal al subministrament d’aigua i la gestió pública de l’Ajuntament es guiarà per criteris socials i ambientals.
  • Es dotarà de pressupost suficient per subvencionar el rebut de l’aigua a les persones que no puguin fer front al seu pagament, previ informe de Benestar Social. Cap persona del nostre municipi es quedarà sense subministrament per no poder fer front al seu cost.
  • Executarem les inversions i manteniments previstos en el Pla Director de l’aigua.
  • Mantindrem pública l’empresa municipal Aigües de Mataró com a instrument per garantir el dret a l’aigua per a tothom.
 4. Cap al residu zero, per una economia circular
 5. Considerem que a la nostra ciutat tenim encara una deficiència greu pel que fa al reciclatge. Les xifres de recollida selectiva són insuficients i, a més, es procedeix de forma inapropiada, ja que es barregen continguts en diversos contenidors que no corresponen. Tot plegat contribueix a encarir la recollida i, d’altra banda, suposa un perjudici del medi ambient.

  Cal avançar cap a una economia circular, baixa en carboni i basada en la sostenibilitat i la producció neta. La responsabilitat ampliada del productor i el residu zero han esdevingut prioritàries en les polítiques de residus arreu. El quadrienni 2019-2023 és estratègic per al canvi definitiu de la tendència, i cal que els pobles i ciutats estableixin polítiques proactives.

  Per tot això:
  • Impulsarem una Càtedra d’Economia Circular al Tecnocampus per al foment de la investigació i recerca, orientada a la promoció del canvi del model econòmic al territori.
  • Implementarem models que permetin assolir els percentatges de recollida selectiva i reciclatge imposats per la Unió Europea (50% el 2020 i 60% el 2030).
  • Prioritzarem la recollida de la fracció orgànica dels residus municipals amb un tractament diferenciat per als grans generadors (sectors de la restauració, el comerç alimentari, les escoles, les residències, etc.) i implantarem sistemes que promoguin la individualització i descartin l’anonimat.
  • Introduirem un nou servei municipal de recollida de voluminosos a domicili, gestionat per empreses d’economia social, amb l’objectiu d’eliminar mobles i andròmines als nostres carrers, incrementar la recollida selectiva i generar llocs de treball entre persones amb perfil de vulnerabilitat social.
  • Crearem una xarxa de compostadores als centres educatius de la ciutat amb menjador escolar per promoure el reaprofitament del residus orgànics per part del sector agroalimentari local.
  • Apostarem pel desenvolupament del Parc Maresme Circular, impulsat des del Consorci de Residus del Maresme i l ́Ajuntament de Mataró, com a oportunitat per promoure un nou model econòmic basat en la valorització dels residus, en la reutilització dels recursos i en la generació de nous llocs de treball vinculats a les necessitats de la ciutat.
  Aquest model que proposem s’ha de basar en les mesures següents:
  • Estudiarem fórmules de recollida porta a porta, i també fórmules que permetin “premiar” la ciutadania que hi col·labori més. Cal també establir convenis de col·laboració amb el Tecnocampus per tal que es pugui vehicular la tecnologia apropiada que permeti detectar els ciutadans que afegeixen aquest plus de ciutadania responsable.
  • Introduirem mètodes de neteja més ecològics.
  • Establirem condicions més exigents de sostenibilitat amb les companyies que accedeixin al concurs d’adjudicació de neteja i recollida de residus. Estudiarem la participació en la empresa per part de l’Ajuntament, per tal de fiscalitzar el bon funcionament del contracte.
  • Establirem una estructura que sigui capaç de visualitzar amb transparència el cost de la recollida i el tractament, i que faciliti l’estímul de la recollida selectiva a través de bonificacions en la taxa en funció del comportament individual (pagament per generació) i dels resultats globals del municipi.
  • Promourem polítiques per a la prevenció de residus amb capacitat de ser implementades a nivell local: lluita contra el malbaratament alimentari, extensió dels compostadors domèstics allà on sigui possible, campanyes educatives per fomentar compra de productes a granel o sense empaquetament addicional, etc.
  • Potenciarem les polítiques educatives i de sensibilització en matèria de residus.
  • Apostarem per campanyes informatives amb agents mediambientals a peu de carrer.
  • Elaborarem i executarem els Plans d’autonomia energètica i autoconsum per als edificis, serveis i espais municipals. Incidint especialment en els edificis escolars amb el corresponent programa educatiu per a tota la comunitat educativa.
  • Contractarem energia elèctrica verda certificada 100% renovable i gestionada per empreses d’economia social i compromeses amb el territori.
  • Treballarem per implicar la ciutadania, a través de les entitats cíviques o col·lectius autoorganitzats, en l’elaboració de Plans d’autonomia i estalvi energètic per a zones i/o barris.
  • Destinarem recursos econòmics i humans per garantir el subministrament elèctric bàsic amb la finalitat d’erradicar la pobresa energètica, com ara el Banc de l’Energia i/o la Taula contra la pobresa energètica.
  • Reforçarem les clàusules socials i ambientals en la contractació públicai potenciarem la reserva de contractes a empreses de l’economia social i sense ànim de lucre.
Botón volver arriba
Cerrar