Per a la creació i el foment d’ocupació de qualitat

Cal posar en el centre els drets de les persones i la justícia social. Això és especialment important pel que fa a l’ocupació. Dones, famílies monomarentals joves, persones migrades, majors de 45 anys, transsexuals, persones amb

carències formatives, treballadores autònomes, o altres persones en risc d’exclusió social, són expulsades d’un mercat laboral hipercompetitiu.

La ciutat experimenta directament les conseqüències de la falta de cohesió social originada per aquesta situació i ha d’adquirir un compromís social en la millora de l’ocupació d’aquells col·lectius en risc d’exclusió laboral.

Segons les dades del darrer butlletí de l’Observatori del Mercat de Treball de Mataró, la ciutat va tancar el mes de març de 2019 amb 8.850 persones registrades a l’atur, essent una taxa registral del 14.15% (12.42% al Maresme; 10,63% a la província de Barcelona; 10,97% a Catalunya; 14,87% a Espanya). Veiem que aquesta dada és molt superior a la mitjana del Maresme, de la província de Barcelona i de Catalunya.

Mataró continua essent la ciutat de Catalunya de més de 50.000 habitants amb la taxa d’atur més alta.

Durant el 2018, el Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) va rebre 816 ofertes de treball, que corresponien a 1.094 llocs de treball. Al 2018 es van enregistrar 210 llocs de treball menys que al 2017, fet que representa una reculada del -16,1%. Fixant la mirada en el darrer trimestre del 2018, al SOM es van rebre 169 ofertes amb 221 llocs de treball, la qual cosa significa un descens del -5,1%.

Actualment, el SOM està engegant un procés de reflexió interna, promogut tant pel personal com per la direcció actual del servei, amb l’objectiu de repensar la missió, la visió i els valors del servei, en la cerca de la millora i optimització del seu funcionament. Més del 70% del personal és temporal, i aquest fet dificulta que el talent pugui consolidar-se, i així pugui revertir en la millor atenció a les persones usuàries.

Per això, des de l’Ajuntament de Mataró:
 • Assumirem compromisos públics de reducció de la temporalitat del personal del SOM i d’Ocupació Jove, en la mesura que la legislació ho permeti.
 • Aprovarem partides pressupostàries pròpies per finançar polítiques actives de treball, formació i poder garantir el manteniment dels serveis.
 • Acompanyarem el personal tècnic del SOM en el seu procés de reflexió i millora del Servei, posant al seu abast els mitjans necessaris per al naixement del nou SOM.
 • Garantirem que cada persona aturada, que ho sol·liciti, tingui un seguiment personalitzat del Servei d’Ocupació de Mataró (SOM), la qual cosa comportarà un reforç de la plantilla del servei.
 • Afavorirem la igualtat d’oportunitats i fomentarem el mercat laboral inclusiu.
 • Fomentarem la formació contínua específica del personal tècnic del SOM, fix i temporal, per tal que el servei compti amb el personal tècnic més qualificat i competent per a l’atenció de les persones usuàries.
 • Recuperarem la capacitat adquisitiva dels salaris per reactivar l’economia local: introduirem el requisit d’un salari mínim local i un mínim de duració de contracte perquè el SOM gestioni i publiqui l’oferta d’ocupació d’una empresa.
 • Impulsarem mesures actives per a la millora de la qualitat de l’ocupació i augmentarem l’ocupabilitat de les persones, amb orientació i formació.
 • No col·laborarem amb les ETT, ni agències de col·locació amb ànim de lucre, en les contractacions municipals.
 • Millorarem les ajudes i bonificacions en les ordenances fiscals per a les empreses i comerços per a la contractació de persones a l’atur.
 • Garantirem el compliment de la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals:
 • Considerarem com a requisit, per demanar ajuts o subvencions públiques, així com per accedir a l’adjudicació de contractes públics, tenir aprovat prèviament el Pla de Prevenció de Riscos Laborals d’Empresa i no superar la taxa de sinistralitat mitjana del sector productiu corresponent.
 • Desenvoluparem polítiques educatives en matèria de PRL, associades a la formació i capacitació professional.
 • Garantirem la perspectiva de gènere en totes les accions que es plantegin en matèria de PRL.
 • Aplicarem al 100% la legislació de salut pública en els apartats concrets de salut laboral i desenvolupament dels apartats sobre tractament preventiu de malalties professionals a l’Administració Local.
 • A més a més, pel que fa a la millora de l’eficàcia i la coordinació de les polítiques d’ocupació, des de l’ajuntament de Mataró:
  • Crearem el nou servei Mataró Activa, que integrarà els serveis d’ajuda a la creació d’empresa, la incubadora d’empreses, l’orientació i suport en la recerca de feina, els serveis de suport a les persones autònomes, l’assessorament en cooperativisme i altres formes d’economia social, i les activitats de promoció de ciutat.
  • Promourem els Pactes locals per a l’ocupació i per a la igualtat d’oportunitats, amb atenció especial a dones i joves en situació d’atur i de risc d’exclusió, posant l’accent en l’acompanyament a la gent en la seva formació i inserció al mercat de treball, més enllà d’una ocupació puntual.
  • Impulsarem el funcionament del Servei d’Ocupació de Mataró com agència de col·locació, per tal de fer front a les agències de col·locació privades i garantir així el caràcter públic dels serveis d’ocupació.
  • Reclamarem a la Generalitat la creació de més Aules Actives com a instruments d’orientació, intermediació i recerca de feina.
  • Millorarem la coordinació amb el SOC i la Diputació de Barcelona per al bon funcionament de les polítiques actives d’ocupació, per evitar duplicitats i per aprofitar els recursos pels reptes de la ciutat; vincularem l’activitat a les necessitats i perspectives d’ocupació als sectors productius del territori.
  • Liderarem la comarca del Maresme, en coordinació amb el Consell Comarcal del Maresme, per traslladar a la dimensió metropolitana les necessitats en les polítiques de promoció econòmica i ocupació, i incidir en la política supramunicipal.
Botón volver arriba
Cerrar