El comerç fa vida, fa ciutat i crea ocupació.

Els objectius que recull el Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, dels equipaments comercials són: afavorir la cohesió social, la consecució de l’equilibri territorial que garanteixi l’accés a tothom a la xarxa de serveis comercials, la qual s’ha d’adaptar a les seves necessitats i exigències; la potenciació d’un model de ciutat compacta en la qual l’ús residencial s’harmonitzi amb les activitats comercials i de serveis, per a enfortir les estructures comercials com a valors de la cultura mediterrània; la reducció de la mobilitat per evitar desplaçaments innecessaris que congestionin les infraestructures públiques i incrementin la contaminació atmosfèrica, assegurant l’adequada protecció dels entorns, també dels agro-rurals i del medi ambient urbà, rural i natural, reduint al màxim l’impacte de la implantació sobre el territori i la preservació del sòl agrari, del patrimoni històric i artístic i del paisatge de Catalunya.

En definitiva, el model de comerç de la ciutat de Mataró, en línia també amb el document Mataró 2022, ha de donar resposta als objectius de desenvolupament inclusiu, sostenible i intel·ligent, en consonància amb el conjunt d’objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que l’Assemblea General de l’ONU de 2015 va adoptar per unanimitat a l’agenda de 2030:

   inclusiu: treballar per al progrés econòmic sense deixar de banda el progrés social, amb la participació de la societat dins del teixit associatiu i econòmic.
   Sostenible: temes com l’economia circular entre les empreses, el reaprofitament dels residus, energies renovables, construcció més amable, medi ambient, eficiència energètica, mobilitat i entorn urbà.
   Intel·ligent: en coneixement, innovació, educació i tecnologia. Actualment, el comerç representa aproximadament un terç del PIB i de l’ocupació de la ciutat. Per tant, per a la ciutat és prioritari mantenir l’equilibri entre els diferents formats comercials, vetllar pels drets dels treballadors i les treballadores del sector i el dels consumidors i les consumidores i protegir el comerç de proximitat, del centre i dels barris.

En línia amb la renovació del Pacte pel Comerç i l’Hosteleria de Mataró 2019-2022, cal fer més atractiu i potent el comerç del centre urbà i dels barris de la ciutat, i s’ha de donar prioritat al vianant en els itineraris comercials, per a la revitalització del comerç urbà.

Per tot això, des de l’Ajuntament de Mataró:
 • Rebutjarem la instal·lació i/o ampliació de grans superfícies comercials fora de la trama urbana, o que encara que es trobin a dins, no representin una integració real amb el teixit comercial i l’espai públic existent.
 • Impulsarem el desenvolupament de zones comercials en els eixos comercials ja existents de la ciutat que ajudin a dinamitzar el comerç actual i en millorin l’oferta.
 • Impulsarem mesures econòmiques i fiscals per recuperar l’activitat comercial dels locals buits situats en els eixos comercials.
 • Promocionarem la ciutat de Mataró i la comarca del Maresme a l’exterior i crearem factors d’atracció per tal de potenciar la seva activitat econòmica.
 • Farem dels mercats municipals i del comerç agents impulsors del producte de Km0, ecològic, comerç just i promotors dels bons hàbits alimentaris.
 • Potenciarem les fires artesanals i els mercats d’intercanvi.
 • Potenciarem els distintius de comerç de producte de proximitat i ens farem ressò de les campanyes publicitàries d’aquestes iniciatives.
 • Continuarem amb les iniciatives comercials mediambientals en els hàbits de compra, com per exemple les campanyes de sensibilització per un consum responsable o per a l’eliminació de l’ús de bosses de plàstic.
 • Establirem aliances, preferentment mitjançant associacions locals, amb aquells comerços que estiguin disposats a contribuir a la millora de la qualitat de l’espai públic i a la dinamització de la vida social i cultural del municipi o barri en què es troben.
 • mplantarem bonificacions fiscals per als comerços que iniciïn la seva activitat comercial, apostin per la creació de llocs de treball indefinits o assegurin la continuïtat dels establiments emblemàtics de la ciutat.
Botón volver arriba
Cerrar