Acció integral per a la formació i ocupació

La formació professional ha de ser el pilar fonamental per millorar la qualificació de la població activa i la seva ocupabilitat, amb l’objectiu de garantir el principi d’igualtat d’oportunitats d’accés al mercat de treball. Les polítiques formatives han de garantir l’accés a la formació professional al llarg de la vida i han de permetre també el nostre enriquiment i creixement com a persones. Aquest objectiu requereix un disseny i una execució amb la participació dels agents socials, orientats a una acció integral per a la formació i l’ocupació, cuidant la relació ocupació – educació i la transició entre escola i treball.

Per tal de fer-ho possible, des del l’Ajuntament de Mataró:
  • Augmentarem i millorarem la capacitat i la competència del capital humà. Fomentarem l’orientació i la formació al llarg de tota la vida.
  • Treballarem per aconseguir l’homologació de noves formacions professionals per a l’ocupació i formació contínua, que donin resposta a les noves necessitats del mercat laboral de la ciutat.
  • Desenvoluparem programes de suport i orientació laboral per a les persones que finalitzen els seus estudis obligatoris.
    • Aprofundirem en els Plans Locals de Formació Permanent.
  • Impulsarem Plans formatius amb perspectiva de gènere. Programarem i realitzarem la formació ocupacional diversificada i contínua tenint en compte la incorporació al mercat de treball de dones de totes les edats, particularment aquelles amb baixa qualificació i edats amb major dificultats d’inserció al mercat laboral.
  • Promocionarem els programes de formació i treball.
  • Potenciarem la formació professional dual entre tots els centres de cicles formatius i les empreses de la ciutat. Establirem plataformes d’innovació on els estudiants resolguin problemes i reptes reals de les empreses i administracions.
Botón volver arriba
Cerrar